Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost D-SNACK s.r.o. se sídlem Slunečná 1228, Bzenec, PSČ 696 81, IČ: 09590617, DIČ: CZ09590617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119749 (dále jen „D-SNACK s.r.o.“) se zavazuje jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty na základě předsmluvního jednání a kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů zákazníka jsou také nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané se zákazníkem.

Informace pro zákazníka při přijetí osobních údajů společnosti D-SNACK s.r.o.:

Správcem Vašich osobních údajů bude:

Název: D-SNACK s.r.o.

IČO: 09590617

Adresa: Slunečná 1228, Bzenec, PSČ 696 81

E-mail: info@kolacky.cz

Tel: +420 771 232 211

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů bude:

 • Vyplnění předsmluvního formuláře na internetových stránkách kolacky.cz, čímž nám sdělujete, že máte zájem o koupi našich produktů,
 • Kupní smlouva, tedy Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší objednávky.
 • Plnění povinností stanovených právními předpisy, zejména povinností vyplývající z daňových a účetních předpisů.
 • Náš oprávněný zájem např. pro účely vymáhání pohledávek či pro účely přímého marketingu. Za přímý marketing se považuje šíření obchodních sdělení vůči Vám jako našim zákazníkům.
 • Pro výše uvedený sběr Vašich osobních údajů nepotřebujeme z Vaší strany souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů.
 • Bez poskytnutí osobních údajů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nemůžete bohužel být naším zákazníkem.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů bude:

 • Převod vlastnického práva k Vámi vybranému zboží podle kupní smlouvy, kterou spolu uzavřeme.
 • Plnění právních povinností.
 • Marketingové účely.

Příjemcem Vašich osobních údajů kromě nás dále bude:

 • Orgány veřejné moci (např. správní orgány – finanční úřad).
 • Poskytovatelé údržby informačního systému.
 • Náš právní zástupce, účetní a daňový poradce.
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů.

Kategorie Vašich osobních údajů, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Doba zpracování Vašich osobních údajů bude:

  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyplývající z výše zmíněné kupní smlouvy či po dobu plnění zákonem stanovených povinností a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Marketing:

 • Zpracování Vašich osobních údajů (e-mailových adres) pro účely přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení našim zákazníkům) je zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, nepotřebujeme pro to tedy Váš zvláštní souhlas, pokud jste naším zákazníkem.

Máte právo nesouhlasit s tímto způsobem zpracování (vznést proti němu námitku) a pokud nám toto sdělíte, nesmějí již být osobní údaje pro tento účel zpracovány. Toto nám můžete sdělit prostřednictvím e-mailu na adrese: info@kolacky.cz a také za každým obchodním sdělením najdete proklik, pomocí kterého můžete nahlásit, že si již nepřejete další zasílání.

Jako náš zákazník ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že jako náš zákazník máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte samozřejmě také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
 • Právo na informace o tom, jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů, kategorie osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nicméně toto můžete po nás chtít pouze pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, respektive pokud naše povinnost uchovat Vaše údaje nevyplývá ze zákona.
 • Máte také právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo na oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se ve Vašem případě neuplatní, protože Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

V případě, že budete jakkoli nespokojen/a se zpracováním svých osobních údajů prováděných námi jako Vaším správcem, může podat stížnost přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

V Bzenci, 16.5.2023